Bolagsstämma

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i början på maj. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

Extra bolagsstämma för OncoZenge kommer att hållas den 1 November 2023, kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.
Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 24 Oktober 2023, dels senast den 26 Oktober 2023 anmäla sig till Bolaget under adress OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma, att. Stian Kildal eller per e-post till info@old.oncozenge.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisations-nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Extra bolagsstämma för OncoZenge hölls den 21 augusti 2023  

Årsstämma för OncoZenge hölls den 31 maj 2023

Årsstämma för OncoZenge hölls den 30 juni 2022

Extrastämma bolagsstämma den 7 december
Extra bolagsstämma för OncoZenge hölls tisdagen den 7 december 2021.

Årsstämma 2021
Årsstämma för OncoZenge hölls tisdagen den 25 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. före stämman hade Aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.