Intern kontroll

Intern kontroll
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Intern kontroll över finansiell rapportering inom OncoZenge är utformad för att uppnå en hög tillförlitlighet i den externa rapporteringen. Inom OncoZenge är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av OncoZenges finansiering.

Kontrollmiljön inom OncoZenge utgör ramen för den inriktning och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. OncoZenge styrelse och ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande dokument såsom interna policies och riktlinjer omfattar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom OncoZenge.