Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är OncoZenge AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, direkt och indirekt försäljning,

Marknadsföring och licensiering av läkemedel samt därmed förenlig

verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 200 000 stycken och högst 16 800 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges.

§10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.