Kliniska studier

Genomförda fas 1- och fas 2-studier visar god effekt och säkerhet hos BupiZenge®. I fas 2 visades*:

  • att BupiZenge® minskade smärtan i munnen med 50% jämfört med standardbehandling (p=0,0002) .
  • I den kombinerade effektvariabeln, smärta i mun och svalg, minskade smärtan med 31%  (p= 0,0032)
  • Få och milda biverkningar, inga allvarliga biverkningar

*Se under publikationer, Pain reports 2017

Läs mer om våra Publikationer här