Revisor

Revisorn skall granska OncoZenges årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Vid bolagsstämma den 24 september 2020 utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB (Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm) till revisor i OncoZenge, med mandattid enligt bolagsordningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Andreas Troberg är utsedd till huvudansvarig revisor sedan hösten 2020.