Regulatoriska pressmeddelanden

2024-04-30

Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i OncoZenge AB (publ), org.nr 559261-9968 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2024 klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Läs hela

2024-04-26

OncoZenge AB publicerar årsredovisning för 2023

STOCKHOLM, SVERIGE – 26 april 2024 – OncoZenge AB (publ), ett ledande läkemedelsföretag som utvecklar BupiZenge™, en innovativ, icke-opioidbaserad behandling för oral smärta, publicerar härmed årsredovisningen för 2023.

Läs hela

2024-03-20

OncoZenge AB byter Certified Adviser till Redeye AB

OncoZenge AB meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 2024-06-01.

Läs hela

2024-02-15

OncoZenge AB bokslutskommuniké 2023

PRODUKT REDO FÖR NÄSTA STEG MOT KOMMERSIALISERING OCH GRUNDEN LAGD FÖR STÄRKT PATENTSKYDD. SAMTAL FÖRS MED TRE POTENTIELLA STRATEGISKA PARTNERS MED KONKRET PLANERING FÖR EN FAS III STUDIE MOT ETT EUROPA GODKÄNNANDE

Läs hela

2023-11-30

OncoZenge byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

STOCKHOLM, den 30 november 2023 – OncoZenge AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: ONCOZ) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Läs hela

2023-11-24

OncoZenge tillhandahåller strategiuppdatering

Den 21 november meddelade OncoZenge AB (publ) betydande framsteg i utvecklingen av BupiZenge™, ett nytt opioidfritt, oralt smärtstillande läkemedel. Mot bakgrund av detta ger OncoZenge följande strategiuppdatering med fokus på marknadspotential och strategiska partnerskap för att påskynda BupiZenge™:s väg till marknadsgodkännande.

Läs hela

2023-11-21

OncoZenge – Den nya formuleringen av BupiZenge™ är ren

OncoZenge kan idag meddela att resultaten av omfattande analyser av den justerade formuleringen av BupiZenge™ visar att den är ren. Stabilitetsstudier kommer nu att fortsätta som planerat. Bolaget vidhåller att en ren och stabil produkt har ett stort kommersiellt värde för potentiella licenstagare och strategiska partners.

Läs hela

2023-11-01

Kommuniké från OncoZenges extra bolagsstämma den 1 november 2023

STOCKHOLM den 1 november 2023. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagstämma. Bolagsstämman beslutade att anta incitamentsprogram 2023/2025:1 för styrelseledamöter och incitamentsprogram 2023/2025:2 för medarbetare samt att välja Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Ida Sparrfeldt som huvudansvarig revisor.

Läs hela

2023-10-31

OncoZenge AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023

OncoZenge AB (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs hela

2023-10-17

ONCOZENGES VALBEREDNING UTSEDD

STOCKHOLM, den 17 oktober 2023. I enlighet med beslut på årsstämman den 31 Maj 2023 har ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 31 Maj 2023, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter. 

Läs hela