2023-10-17

ONCOZENGES VALBEREDNING UTSEDD

STOCKHOLM, den 17 oktober 2023. I enlighet med beslut på årsstämman den 31 Maj 2023 har ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 31 Maj 2023, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter. 

OncoZenges valberedning inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 utgörs av: 

  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB 

  • Niclas Holmgren 

  • Andreas Özbek 

  • Daniel Ehrenstråhle, styrelseordförande 

Valberedningen representerar tillsammans 32,29 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 29 september 2023. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2023 kommer hållas den 31 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till OncoZenges valberedning kan göra det via e-post till info@oncozenge.se senast den 17 april 2024. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Stian Kildal, VD OncoZenge, telefon: +46 76 115 37 97, e-mail: stian.kildal@oncozenge.se 

Om denna information 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2023 klockan 14:45 CET genom kontaktpersonerna ovan. 

Om OncoZenge, www.oncozenge.se

OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ). 

Ladda ned PDF