2021-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i OncoZenge den 7 december 2021

STOCKHOLM den 7 december 2021. Vid dagens extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD och vissa nyckelpersoner.

Beslutet innebär bland annat införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner och ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av personaloptioner. Vid stämman beslutades även att emittera 446 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmen samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier.

Optionsprogrammet för VD omfattar högst 350 000 kvalificerade personaloptioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,0 procent. Värdet på de underliggande aktierna för tilldelade optioner får dock högst uppgå till SEK 3 miljoner på dagen för tilldelning av optionerna. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om VD fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Optionsprogrammet för vissa nyckelpersoner omfattar högst 96 000 personaloptioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om nyckelpersonen inte dessförinnan sagt upp sitt konsultuppdrag i Bolaget till upphörande.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 12,54 kronor. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se.

Poströstningsförfarande
I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se 
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som har knoppats av från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för lokal smärtlindring hos patienter med oral mukosit. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 0706 69 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se

Anna Ljung, Styrelseordförande OncoZenge, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@oncozenge.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2021 klockan 11.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Ladda ned PDF